MAVERICK CONSULTING OY:N SUORAMARKKINOINTIREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Laatimispäivämäärä: 21.3.2023

 1. Rekisterin nimi

Maverick Consulting Oy:n asiakas- ja yhteystietoja koskeva suoramarkkinointirekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Maverick Consulting Oy, y-tunnus 2870882–8

Lars Sonckin kaari 1o, 02600 Espoo

 1. Rekisterin yhteyshenkilö

Markku Kuusinen / markku.kuusinen@maverickconsulting.io

 1. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • etunimi
 • sukunimi
 • edustettava organisaatio / yrityksen nimi
 • sähköpostiosoite
 • suostumus Maverick Consulting Oy:n suoramarkkinoinnin lähettämiseen
 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhteydenotoissa rekisterinpitäjälle syntyvä oikeutettu etu käsitellä saatuja henkilötietoja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Rekisterinpitäjä on arvioinut, että henkilötietojen käsittely oikeutetun edun perusteella ei loukkaa rekisteröityjen perusoikeuksia tai -vapauksia.

Rekisteriin kerätään yhteystietoja potentiaalisista asiakkaista, asiakkaiden yhteyshenkilöistä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä.

Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja Maverick Consulting Oy:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti.

 1. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kohdistetun uutiskirjepalvelun voimassaoloajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä Asiakastieto Oy:n asiakasrekisteri. Asiakas pääsee itse täydentämään ja päivittämään tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

 1. Henkilötietojen luovutus ja alihankkijat

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mikäli viranomainen luovutusta pyytää tai luovutus muuten perustuu lakiin.

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä erilaisia palveluntarjoajia, jotka vaihtelevat. Palveluntarjoajan kanssa tehdyllä sopimuksella varmistetaan, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään esimerkiksi sähköpostipalveluiden tarjoajaa. Jos tietojen käsittely edellyttää niiden siirtoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että siirto tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

 1. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

 1. Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity on kuitenkin itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn vastuulla on myös ilmoittaa, mikäli hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia.

 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi vaatia antamiensa henkilötietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Vastustaminen edellyttää kuitenkin henkilökohtaista erityistä tilannetta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada itse toimittamansa henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Start typing and press Enter to search